نتیجہ باعتبار پوزیشن معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء (سکروری) لکھنؤ ١٤٤٤ھ مطابق ٢٠٢٤ء

اعلان برائے جدید داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو 1445ھ 2024ء
February 27, 2024
نتیجہ امتحان سالانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ 1445ھ مطابق 2024ء
March 12, 2024
نتیجہ باعتبار پوزیشن معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء (سکروری) لکھنؤ ١٤٤٤ھ مطابق ٢٠٢٤ء

 

Mahad-sikrori-result-2024