رابطہ

دفتر نظامت

+91-522-2741316

شعبۂ تعمیر وترقی

+91-522-2741231

دفتر اہتمام

+91-522-2741272

مہمان خانہ

+91-522-2740151